YÖNETİCİLER İÇİN BİLGİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

23 Nisan 2015 PERŞEMBE
Resmî Gazete Sayı : 29335
23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “l) Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.” “Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan ana gayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.”

 

TS EN 13015 standardına göre:
Asansör sahibi,(binada asansörün çalışmasından bakımının yapılmasından sorumlu kişi; yönetici vb) Asansörü, güvenli çalıştırma şartlarında tutması gereklidir.

Bu kuralı karşılamak için asansör sahibi, standardın kurallarına uygun bir bakım kuruluşu ile çalışmalıdır.

Not: Asansör sahibinin, bakım kuruluşunun yanı sıra yeterli ve tam bir sigorta kapsamı sağlayan sigorta Şirketiyle çalışması tavsiye edilir.

1- Asansör sahibi, Herhangi bir ulusal düzenlemeyi ve ilgili olduğunda diğer Kuralları ve bunların bakımla ilgili ifadelerini, dikkate almalıdır.

2- En geç asansör servise girdiğinde veya asansör ilk kez servise girmeden önce, uzun bir süre hiç, kullanılmamış halde kaldığında, planlanmış bakımın bakım kuruluşu tarafından yapılması gereklidir.

3- Aynı asansör boşluğu / boşlukları ve / veya makine dairesini paylaşan pek çok tesis bulunması halinde, asansör sahibinin aynı bakım kuruluşuyla çalışması önemlidir.

4- insan / yük asansörü sahibinin, çift yönlü iletişim araçlarını etkin kılması ve asansör kullanılabilir olduğu sürece, kurtarma servisiyle 24 saat bağlantı kurulabilirliği sağlaması gereklidir.

5- Asansör sahibi, çift yönlü iletişim araçları kullanım dışı kaldığında, insan / yük asansörünü servisten alıkoyması gereklidir.

6- Asansör sahibi, tehlikeli durumlarda, tesisi servis dışı bırakması gereklidir.

7- Tesis sahibi;
a) Tesiste fark edilen normal olmayan herhangi bir çalışmadan veya doğrudan tesis çevresinde normal olmayan herhangi bir değişiklikten hemen sonra,
b) Tehlikeli bir durum olması halinde, tesisi servis dışı bıraktıktan sonra hemen sonra,
c) Yetki ve talimat verilmiş kişi / kişiler tarafından yapılan herhangi bir kurtarma girişiminden sonra
d) Tesis ve / veya çevresi veya tesis kullanımı ile ilgili herhangi bir değişiklikten önce, Not – Asansör sahibi, bakım kuruluşuna vermek üzere, bakım talimatlarını, ilgili değişiklikleri yapan şirketten temin etmelidir.
e) Tesis üzerinde, yetkili bir üçüncü tarafın yaptığı muayene veya bakım çalışmaları dışındaki herhangi bir çalışma gerçekleştirilmeden önce,
f) Uzunca bir süre için, tesis servis dışı bırakılmadan önce,
g) Uzunca bir süresi çalıştırılmamasından sonda, tesis yeniden servise konulmadan önce, bakım kuruluşunu haberdar etmesi gereklidir.

8- asansör sahibi, bakım kuruluşunca yapılan risk değerlendirmesi sonucunu, dikkate alması gereklidir. Asansör sahibi;
a) Bakım kuruluşu değiştirildiğinde,
b) Bina ve / veya tesis kullanımı değiştirildiğinde,
c) Tesisteki veya binadaki büyük çaplı bir değişiklikten sonra,
d) Tesisi de içeren bir kaza sonrası durum ortaya çıktığında, bakım için risk değerlendirmesinin yapıldığından emin olması gereklidir.

9- Asansör sahibi, risk değerlendirmesi yoluyla, aşağıdakileri garanti etmesi gereklidir.
a) Müştemilatın güvenliğini ve kullanıldığı sürece sağlık riski taşımadığını. Bu husus; müştemilata ve tesise geçişi ve iş yerinde iş donanımı kullanım mevzuatına göre kullanılan araç gereç veya maddeleri de kapsar.
b) Müştemilatı kullanan kişilerin, kalan herhangi bir riskten haberdar edildiğini,
c) Risk değerlendirmesi sonucunda, tamamlanması gereken herhangi bir faaliyetin yapıldığını.

10- Bakım elemanlarıyla sınırlı alanlara geçiş yollarına bağlı olarak asansör sahibinin bakım kuruluşunu özellikle aşağıdakilerden haberdar etmesi gerektiği:
a) Kullanılacak geçiş yolları ve binadan yangın tahliye işlemleri,
b) Bakım elemanlarıyla sınırlı alanların anahtarlarının bulunabileceği yer,
c) Gerekli ise, bakım kuruluşuna tesise kadar eşlik edecek kişiler,
d) Gerekli ise, geçiş yollarında kullanılacak olan kişisel koruyucu donanım ve bu donanımın bulunacağı muhtemel yer.

11- asansör sahibi, bakım kuruluşu isimi ve telefon numarasının, tesisten faydalanacak kişilerce her zaman kullanılabilirliğini, bunların kalıcı şekilde yapıştırıldığını ve açıkça okunabildiğini garanti etmesi gereklidir.

12- Asansör sahibinin, makine ve makara dairesi kapılarının (döşeme kapakları), muayene ve acil kapılarının (döşeme kapakları) anahtarlarının binada kalıcı kullanılabilirliğini ve bu anahtarların, sadece yetki verilmiş kişiler tarafından, geçiş amacıyla kullanıldığını garanti etmesi gereklidir.

13- Asansör sahibinin, her durumda, kişilerin kurtarılmasında yer alan bakım kuruluşu için, binaya ve tesise güvenli geçişi sağlaması gereklidir.

14- Asansör sahibi, iş yerlerine ve iş odalarına geçişi, bakım elemanları için, güvenli ve boş tutması ve iş yeri ve / veya geçiş yollarındaki herhangi bir tehlike veya değişiklikten (aydınlatma, engeller, zemin şartları vb.) bakım kuruluşunu haberdar etmesi gereklidir.

15- Asansör sahibi, bakım kuruluşuna bıraktığı bu incelemelere ve deneylere ek olarak kendi tercih ettiği periyotlarla aşağıdakileri yapması gereklidir:
Asansörler için: Seyir kalitesindeki herhangi bir değişikliği veya donanım hasarını değerlendirmek için en üst ve en alt katlar arasında bir tam kalkış. Aşağıdakilerin yerinde olduğunu, hasar görmediğini ve fonksiyonunun doğru olduğunu garanti etmek için bilinen hususlar kontrol edilir:

– Durak kapıları ve alt kapı rayları,
– Katta durma hassasiyeti,
– Bakım elemanlarıyla sınırlanmış alanlarda yerleştirilmeyen göstergeler,
– Durak hareket kumandaları,
– Asansör kabini hareket kumandaları,
– Kapı açma kumandaları,
– Kurtarma servisi ile sürekli iletişim sağlayan, asansör kabininde yer alan çift yönlü haberleşme araçları,
– Asansör kabininin normal aydınlatması,
– Kapı yön değiştirme tertibatı,
– Güvenlik işaretleri / resimli uyarı işaretleri.

Sadece yük ve servis asansörleri için ilgili olduğunda yapılacak kontroller aynıdır.